За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Протоколи от заседания на КЕВР Протоколи от обществени обсъждания


PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 283.29KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 276.94KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 294.43KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 264.88KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ - 288.74KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2017 г. - 389.43KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 262.55KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД - 212.5KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД - 261.14KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД - 212.97KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди” АД - 213.59KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.05.2017 г. , на проект на решение относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, след отмяна на т. 2 от Решение № Ц – 1 от 28.01.2015 г. с Решение № 1320 от 29.02.2016 г. по адм. дело № 4882 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 22 състав, оставено в сила с Решение № 1549 от 07.02.2017 г. по адм. дело № 5102/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 436.75KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2017 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" EООД - гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 337.46KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.04.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД - 174.02KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.04.2017 г. , на проект на решение относно заявление за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД - 263.78KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.04.2017 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 281.14KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.03.2017 г., на проект на решение относно процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - 363.2KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.03.2017 г., на проект на решение относно заявления от "Овергаз Мрежи" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г. - 354.99KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.03.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян като В и К оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 269.66KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2017 г., на проект на решение относно заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране - 499.61KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2017 г., на проект на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия - 328.45KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.02.2017 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Софийска вода" АД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. - 536.85KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.01.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД - 167.67KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.01.2017 г., на проект на решение относно внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г., цена на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар - 169.81KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2016 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 184.74KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.12.2016 г., на проект на решение относно заявление от "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството за територията на община Габрово за периода 2017-2021 г. - 255.24KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.12.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - 311.93KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.11.2016 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - 369.14KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.11.2016 г. , на проект на решение по заявления на „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Правец за периода 2016-2020 г. - 165KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.11.2016 г. , на проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ и проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс на „Булгартрансгаз” ЕАД - 326.47KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.11.2016 г. , на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ - 252.32KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.10.2016 г., на проекти на решения относно:

     • утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик

    • утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД

- 215.27KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.09.2016 г., на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД - 261.65KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.09.2016 г., на проект на решение по заявление с вх. № Е-15-40-8 от 26.04.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. от "Костинбродгаз" ООД за утвърждаване на цени за дейността "разпределение на природен газ" и цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г. - 249.15KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи - 211.81KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи - 169.44KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД - 179.43KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.07.2016 г., на проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. и заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична компания” АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия „Запад” за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. - 171.01KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.07.2016 г., относно доклад по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г. - 326.47KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2016г., на проекти на решения относно:
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца
- 201.38KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.07.2016г. , на проект на решение относно заявление, подадено от „Свиленград-Газ” АД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.) - 152.1KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.06.2016 г., на проекти на решения относно:
• утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД, гр. Велинград;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД;
• утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци" ООД, гр. Варна
- 378.61KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 314.54KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г - 403.64KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 391.3KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2016 г., на проекти на решения относно:
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и Канализация – Свищов" ЕАД, гр. Свищов;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Русе;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник.
- 309.59KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен - 256.89KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр. Пещера - 258.6KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление с вх.№ В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД - 450.65KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.03.2016 г., на:
• Доклад и проект на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Доклад и проект на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ) за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Проект на решение относно утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Доклад и проект на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност.
- 405.35KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.02.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. - 239.29KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2016 г., на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. - 247.18KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.01.2016 г., на проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-49-12 от 01.10.2014 г., изменено със заявление вх. № Е-15-49-8 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015г. на "Неврокоп-газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев - 250.53KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.01.2016 г., на проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-35-19 от 06.10.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-35-19 от 21.10.2015 г., на "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай на присъединяване към лицензиите на дружеството - 258.26KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД - 366.06KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт - 277.68KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на доклад и проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 257.84KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.12.2015 г., на проект на решение относно внесено заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали - 359.45KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.11.2015 г., на Проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) - 361.2KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-18 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-18 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за периода 2015-2019 г. - 168.87KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-19 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-19 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог, за периода 2015-2019 г. - 163.58KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-20 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-20 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода 2015-2019 г. - 163.01KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-33-14 от 17.12.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-33-5 от 11.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-33-13 от 09.10.2015 г., подадено от „Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ на територията на община Камено за периода 2015-2019 г. - 159.3KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-26-17 от 30.09.2014 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-26-17 от 02.07.2015 г., подадено от „Севлиевогаз-2000” АД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г. - 160.59KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-28-6 от 31.03.2015 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-28-9 от 12.05.2015 г., подадено от „Балкангаз 2000” АД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Ботевград. - 160.29KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.11.2015 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. - 172.24KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.10.2015 г. , на проект за решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. - 369.33KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.10.2015 г. , на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия - 331.26KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса - 279.49KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-30-13 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-5 от 12.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-30-6 от 22.05.2015 г., заявление с вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г. подадени от „Добруджа газ“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на "Добруджа газ" АД на територията на община Генерал Тошево - 235.64KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-29-8 от 09.05.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г., и коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г., подадено от "Комекес" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков - 247.19KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.09.2015 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2015-2024 г. - 262.84KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла. - 156.65KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря. - 156.33KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот. - 156.38KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник. - 156.29KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане проведено на 28.07.2015 г. на проект за решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. - 170.13KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - 246.31KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ - 300.69KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 285.04KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2015 г. - 301.13KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 465.17KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно утвърждаване на цени на "Рила газ" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад" - 234.35KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект на Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на "Софийска вода" АД - 312.07KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-21-13 от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-21-13 от 23.03.2015 г. от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за снабдяване със сгъстен природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна. - 226.82KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград - 231.2KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно внесено заявление с вх. № В-17-57-6/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа - 224.78KB
PDF документ Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово - 227.06KB
PDF документ Обществено обсъждане на проект на актуализиране на Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвръщаемост на капитала". - 254.42KB
PDF документ Протокол от 27.03.2015 г. на обществено обсъждане на доклад относно одобряване на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2015 г. - 2024 г." - 188.28KB
PDF документ Протокол от 11.03.2015 г. на обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово - 158KB
PDF документ Протокол от 24.10.2013 г.от Обществено обсъждане на проекти на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД и „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД - 234.88KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство на дружества от сектор "Топлоенергетика". - 172.3KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за измерване на количеството електрическа енергия. - 188.29KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 172.14KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Наредба за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 201.35KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на НАРЕДБА за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. - 181.41KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на доклад относно одобряване на 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, представен от „Булгартрансгаз” ЕАД. - 186.73KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за управление на електроенергийната система. - 202.37KB
PDF документ Протокол от 15.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Методика за разпределение и компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката. - 208.05KB
PDF документ Протокол от 23.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. - 180.49KB
PDF документ Протокол от 30.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия - 183.75KB
PDF документ Протокол от 15.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция - 130.11KB
PDF документ Протокол от 23.07.2013 г. от обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 188.79KB
PDF документ Протокол от 23.07.2013 г.от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. - 180.6KB
PDF документ Протокол от Обществено обсъждане на доклади, проведено от ДКЕВР на 13.06.2013 г. относно:

• Определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.

• Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане.

- 294.49KB