За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Протоколи от заседания на КЕВР Протоколи от открити заседания


PDF документ Протокол № 146/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 270.81KB
PDF документ Протокол № 145/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Златни пясъци“ ООД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 362.33KB
PDF документ Протокол № 144/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 291.82KB
PDF документ Протокол № 143/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 288.42KB
PDF документ Протокол № 141/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Транс Евроенерджи“ АД за прекратяване на лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 272.18KB
PDF документ Протокол № 140/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ за прекратяване на лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 362.4KB
PDF документ Протокол № 139/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 362.28KB
PDF документ Протокол № 138/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ТРЕН“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 364.62KB
PDF документ Протокол № 131/27.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г. - 303.14KB
PDF документ Протокол № 119/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ - 464.17KB
PDF документ Протокол № 118/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 429.76KB
PDF документ Протокол № 117/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2017 г. - 479.85KB
PDF документ Протокол № 111/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД - 375.57KB
PDF документ Протокол № 110/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД - 371.1KB
PDF документ Протокол № 109/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД - 376.69KB
PDF документ Протокол № 108/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди” АД - 288.08KB
PDF документ Протокол № 107/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план на „Солвей Соди“ АД - 288.42KB
PDF документ Протокол № 106/ 30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Девен” АД, за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 366.16KB
PDF документ Протокол № 98/17.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Джи Ви Ай" ООД, за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 591.89KB
PDF документ Протокол № 97/17.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана група" - 597.23KB
PDF документ Протокол № 96/16.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 458.28KB
PDF документ Протокол № 95/16.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" EООД - гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 456.59KB
PDF документ Протокол № 75/11.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 364.78KB
PDF документ Протокол № 70/05.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД - 420.66KB
PDF документ Протокол № 69/04.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2017 г. - 387.28KB
PDF документ Протокол № 66/30.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - 374.7KB
PDF документ Протокол № 62/29.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от "Овергаз Мрежи" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на лицензираните територии на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г. - 461.3KB
PDF документ Протокол № 61/28.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2017 г. - 597.81KB
PDF документ Протокол № 59/28.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян като В и К оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 591.86KB
PDF документ Протокол № 55/23.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 351.77KB
PDF документ Протокол № 45/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Балтик Енерджи Партнърс" ОЮ за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 651.88KB
PDF документ Протокол № 44/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Интеренерго енерджи енжинийъринг" ЛТД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 669.11KB
PDF документ Протокол № 43/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Сайт Енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 668.01KB
PDF документ Протокол № 42/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 670.45KB
PDF документ Протокол № 41/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕЛ БОНУС" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 678.87KB
PDF документ Протокол № 32/23.02.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Топлофикация – Габрово" ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 701.67KB
PDF документ Протокол № 21/03.02.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и № В-17-44-4 от 12.01.2017 г. - 370.65KB
PDF документ Протокол № 14/24.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г., цена на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар - 358.45KB
PDF документ Протокол № 6/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД“ - 414.65KB
PDF документ Протокол № 5/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 409KB
PDF документ Протокол № 4/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 26.09.2016 г. от „Коген Загоре“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ - 420.74KB
PDF документ Протокол № 3/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия - 414.26KB
PDF документ Протокол № 248/27.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 619.15KB
PDF документ Протокол № 241/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Оранжерии - Петров дол" ООД - 574.24KB
PDF документ Протокол № 240/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕЛПАУЪР" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 595KB
PDF документ Протокол № 239/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 591.79KB
PDF документ Протокол № 238/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД за допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 592.14KB
PDF документ Протокол № 237/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "НОБ ЕЛЕКТРИК" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 593.25KB
PDF документ Протокол № 236/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Вис Електрик" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 576.35KB
PDF документ Протокол № 217/09.11.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-34 от 31.10.2016 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ - 401.98KB
PDF документ Протокол № 216/09.11.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-338 от 28.10.2016 г. относно заявление с вх. № Е-15-37-11 от 06.10.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-37-11#4 от 19.10.2016 г. от „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Правец за периода 2016-2020 г. - 362.66KB
PDF документ Протокол № 204/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 398.8KB
PDF документ Протокол № 203/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 332.04KB
PDF документ Протокол № 202/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 06.07.2016 г. на „ТИНМАР-ИНД“ СА за прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 316.76KB
PDF документ Протокол № 201/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 28.06.2016 г. на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 331.18KB
PDF документ Протокол № 200/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-75-5/26.08.2016 г., допълнено с вх. № В-17-75-5/30.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД - 406.7KB
PDF документ Протокол № 199/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-24-12/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик - 413.43KB
PDF документ Протокол № 194/27.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 376.39KB
PDF документ Протокол № 186/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-40-8 от 26.04.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. от "Костинбродгаз" ООД за утвърждаване на цени за дейността "разпределение на природен газ" и цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г. - 466.91KB
PDF документ Протокол № 185/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД - 485.65KB
PDF документ Протокол № 184/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 473.57KB
PDF документ Протокол № 183/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на "Национална електрическа компания" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 467.26KB
PDF документ Протокол № 182/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 07.06.2016 г. на "ИНТЕРПРОМ" ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 467.69KB
PDF документ Протокол № 181/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 468.92KB
PDF документ Протокол № 171/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „КУМЕР“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 288.43KB
PDF документ Протокол № 170/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЧЕЗ Електро България“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 363.15KB
PDF документ Протокол № 169/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 366.41KB
PDF документ Протокол № 167/ 11.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 379.42KB
PDF документ Протокол № 163/ 28.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. и заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична компания” АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия „Запад” за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. - 368.5KB
PDF документ Протокол № 160/ 21.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Калиакра Уинд Пауър“ АД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия - 458.86KB
PDF документ Протокол № 156/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич - 289.75KB
PDF документ Протокол № 155/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца - 364.49KB
PDF документ Протокол № 154/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич - 360.91KB
PDF документ Протокол № 153/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване на цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград - 361.34KB
PDF документ Протокол № 152/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград - 358.95KB
PDF документ Протокол № 151/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД - 411.53KB
PDF документ Протокол № 150/12.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад oтносно утвърждаване на цени на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за услугата „Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа“ - 361.7KB
PDF документ Протокол № 149/12.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.) - 368.45KB
PDF документ Протокол № 131/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна. - 316.33KB
PDF документ Протокол № 130/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище. - 332.92KB
PDF документ Протокол № 129/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. - 338.63KB
PDF документ Протокол № 128/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград. - 337.96KB
PDF документ Протокол № 127/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. - 333.22KB
PDF документ Протокол № 125/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 469.36KB
PDF документ Протокол № 124/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 470.53KB
PDF документ Протокол № 123/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 453.34KB
PDF документ Протокол № 122/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 07.04.2016 г. на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 467.29KB
PDF документ Протокол № 121/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 456.14KB
PDF документ Протокол № 117/07.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на "ТИНМАР ЕНЕРДЖИ" СА за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 470.28KB
PDF документ Протокол № 114/02.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители и доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 651.04KB
PDF документ Протокол № 113/02.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г. - 633.25KB
PDF документ Протокол № 105/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник. - 283.56KB
PDF документ Протокол № 104/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе. - 325.47KB
PDF документ Протокол № 103/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов. - 287.42KB
PDF документ Протокол № 102/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив. - 285.07KB
PDF документ Протокол № 101/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас . - 322.76KB
PDF документ Протокол № 100/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх.№ В В-17-20-5/20.04.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. - 325.06KB
PDF документ Протокол № 95/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на "САГА КОМОДИТИС" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 471.03KB
PDF документ Протокол № 94/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 30.03.2016 г. на "Ин Аут Енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 470.42KB
PDF документ Протокол № 93/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016 г. на "ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ" АД за допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 477.71KB
PDF документ Протокол № 92/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 01.04.2016 г. на "ВиБиДжи Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 470.93KB
PDF документ Протокол № 87/27.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-92 от 28.12.2015 г. от "Риал Стейтс" ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия - 465.77KB
PDF документ Протокол № 81/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на "Топлофикация София" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 394.09KB
PDF документ Протокол № 80/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от 28.01.2016 г. на "ПауърОн" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 392.98KB
PDF документ Протокол № 79/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от 22.12.2015 г. на "ПАУЪР СИСТ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 464.16KB
PDF документ Протокол № 78/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 474.91KB
PDF документ Протокол № 77/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016 г. от "Горичане Енерджи" ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект - 451.51KB
PDF документ Протокол № 74/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен - 393.59KB
PDF документ Протокол № 73/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр. Пещера - 394.8KB
PDF документ Протокол № 72/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД - 472.16KB
PDF документ Протокол № 71/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 28.12.2015 г. на "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.17KB
PDF документ Протокол № 70/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 29.12.2015 г. на "Интерелектрик" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 393.83KB
PDF документ Протокол № 69/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на "ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА" АД за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.06KB
PDF документ Протокол № 68/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2015 г. от "Енергео" ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.55KB
PDF документ Протокол № 67/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.11.2015 г. на "Ел Екс Корпорейшън" АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 393.46KB
PDF документ Протокол № 66/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на "АРКАДИЯ СЪРВИС" АД за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 472.6KB
PDF документ Протокол № 54/24.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цени на електрическата и топлинна енергия вследствие на изменението на цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 година - 580.69KB
PDF документ Протокол № 53/24.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-13 от 11.03.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за II-ро тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 486.42KB
PDF документ Протокол № 49/16.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с № E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 469.77KB
PDF документ Протокол № 48/16.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ” ЕАД в „Черноморска технологична компания” АД (приемащо дружество) - 471.63KB
PDF документ Протокол № 39/26.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на "ЕСКО СЪРВИСИС" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 459.07KB
PDF документ Протокол № 38/26.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на "ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 477.48KB
PDF документ Протокол № 29/10.02.2016 т. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-59 от 30.09.2015 г. от "ДИСИБ” ООД за изменение на лицензия Л-282-01 от 10.11.2008 г. за производство на електрическа енергия - 472.11KB
PDF документ Протокол № 28/10.02.2016 т. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. на "ЧЕЗ Електро България" АД за допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 396.89KB
PDF документ Протокол № 23/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. - 361.86KB
PDF документ Протокол № 22/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-60 от 30.09.2015 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. - 364.36KB
PDF документ Протокол № 21/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 г. на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. - 347.22KB
PDF документ Протокол № 16/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-75 от 19.11.2015 г. на "Щаткрафт Саут Йист Юръп" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 458.46KB
PDF документ Протокол № 15/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 17.06.2015 г. на "Форнетин" АД за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 455.84KB
PDF документ Протокол № 14/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-77 от 24.11.2015 г. на "Репауър Трейдинг Чешка Република" СРО за прекратяване на лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 456.54KB
PDF документ Протокол № 6/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-15-49-12 от 01.10.2014 г., изменено със заявление вх. № Е-15-49-8 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015г. на "Неврокоп-газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев - 455.05KB
PDF документ Протокол № 5/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-15-35-19 от 06.10.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-35-19 от 21.10.2015 г., на "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай на присъединяване към лицензиите на дружеството - 472.6KB
PDF документ Протокол № 4/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. на "Ситигаз България" ЕАД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово - 476.07KB
PDF документ Протокол № 280/ 22.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-31 от 09.12.2015 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2016 г. - 294.83KB
PDF документ Протокол № 273/16.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 475.69KB
PDF документ Протокол № 270/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-76 от 20.11.2015 г. на "ЕНЕКОД" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.16KB
PDF документ Протокол № 269/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-373-15 от 23.01.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Енерджи Транс БГ" ЕООД - 468.76KB
PDF документ Протокол № 268/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. на "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 456.76KB
PDF документ Протокол № 267/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71 от 09.11.2015 г. на "Елпро България" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.4KB
PDF документ Протокол № 266/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-25 от 31.03.2015 г. на "Фина Енерджи Трейдинг" БВ за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 468.03KB
PDF документ Протокол № 265/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-74 от 09.11.2015 г. на "КААлекс - енерджи" ООД за допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.71KB
PDF документ Протокол № 264/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 14.07.2015 г. на "Кей Ар Джи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 467.97KB
PDF документ Протокол № 263/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-56 от 14.09.2015 г. на "Веолия Енерджи България" ЕАД за допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 468.61KB
PDF документ Протокол № 262/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.10.2015 г. на "Златна Панега Цимент" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 466.68KB
PDF документ Протокол № 261/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. на "ЕСП Златни пясъци" ООД за допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 468.77KB
PDF документ Протокол № 260/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД - 469.55KB
PDF документ Протокол № 259/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "ОРАНЖЕРИИ ПЕТРОВ ДОЛ" ООД - 466.81KB
PDF документ Протокол № 258/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-58-12 от 01.10.2015 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Алт Ко" АД - 478.65KB
PDF документ Протокол № 257/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-70-8 от 08.10.2015 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Оранжерии Гимел" АД, ТЕЦ "Оранжерия 500 дка" - 484.48KB
PDF документ Протокол № 256/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт - 474.52KB
PDF документ Протокол № 248/03.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали - 466.55KB
PDF документ Протокол № 215/26.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. - 484.91KB
PDF документ Протокол № 213/22.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на "КААлекс – енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 384.8KB
PDF документ Протокол № 207/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Девен” АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. - 199.82KB
PDF документ Протокол № 206/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. - 200.83KB
PDF документ Протокол № 205/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г. - 208.32KB
PDF документ Протокол № 200/ 07.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-30-13 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-5 от 12.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-30-6 от 22.05.2015 г., заявление с вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г., подадени от „Добруджа газ“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Добруджа газ“ АД на територията на община Генерал Тошево. - 274.38KB
PDF документ Протокол № 199/ 07.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-29-8 от 09.05.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г., и коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г., подадено от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков. - 282.31KB
PDF документ Протокол № 193 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените в сектор "Топлоенергетика" във връзка с цените на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие на 2015 г. - 490.16KB
PDF документ Протокол № 192 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г. - 463.01KB
PDF документ Протокол № 191 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на "Ритъм-4-ТБ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група" - 452.55KB
PDF документ Протокол № 190 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 28.04.2015 г. на "ЛЕ Трейдинг" А.С. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 451.14KB
PDF документ Протокол № 189 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015 г. на "Енерговиа" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 450.04KB
PDF документ Протокол № 188 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014 г. на "Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг" с.р.о. ("JAS Energy Trading" s.r.o.) за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 440.68KB
PDF документ Протокол № 187 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на "Проакт" ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 449.92KB
PDF документ Протокол № 186 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на ТЕЦ към "Видахим" АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г. - 459.4KB
PDF документ Протокол № 180 от 09.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г. - 283.32KB
PDF документ Протокол № 179 от 09.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г. - 281.66KB
PDF документ Протокол № 165 от 28.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. - 275.86KB
PDF документ Протокол № 162/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла. - 275.74KB
PDF документ Протокол № 161/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря. - 276.88KB
PDF документ Протокол № 160/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот. - 276.96KB
PDF документ Протокол № 159/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник. - 274.82KB
PDF документ Протокол № 158/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-22-10 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9#7 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г. - 261.03KB
PDF документ Протокол № 157/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г., подадено от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене. - 276.55KB
PDF документ Протокол № 156/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот. - 276.18KB
PDF документ Протокол № 155/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря. - 276.53KB
PDF документ Протокол № 154/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-23-10 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-10 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г. - 275.64KB
PDF документ Протокол № 149 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 19.12.2014 г. от „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“. - 275.5KB
PDF документ Протокол № 148 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 13.11.2014 г. на „Енерджи Маркет“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. - 275.12KB
PDF документ Протокол № 147 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 30.03.2015 г. на „Неас Енерджи” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 273.86KB
PDF документ Протокол № 146 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 18.09.2014 г., подадено от „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ - 275.98KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на "Топлофикация ВТ" АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г. - 410KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от "Топлофикация Перник" АД за продължаване срока на издадените лицензии и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. - 296.18KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 377.66KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. - 347.04KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад и проект за изменение на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен”, относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация Плевен” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен”. - 270.93KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 205.27KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 29.01.2015 г., подадено от „ОМВ Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. - 199.6KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. - 201KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г. на „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 277.18KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2015 г. - 439.89KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-39-19 от 16.12.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-39-19 от 18.03.2015 г. и с вх. № Е-15-39-19#12 от 26.03.2015 г. от "Рила газ" ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството за обособена територия Запад. - 373.37KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-39-19 от 15.01.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-39-19#13 от 26.03.2015 г. от "Рила газ" ЕАД за одобряване на бизнес план за обособена територия "Запад" за периода 2014 – 2018 г. - 373.57KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от "ТЕЦ Марица 3" АД, за продължаване срока на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия". - 387.83KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх.№ E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от "НЕОХИМ" АД, за прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. - 372.29KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация София” ЕАД за одобряване на изменение на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София”. - 345.96KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация Перник” АД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Перник” АД на клиенти в град Перник”. - 283.73KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград - 305.67KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-13 от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-21-13 от 23.03.2015 г. от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за снабдяване със сгъстен природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна - 377.71KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., подадени от "Примагаз" АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна - 454.58KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на "Смарт Енерджи Трейд" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 297.16KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-57-6/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа - 329.12KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015-2019 г. - 311.49KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015–2019 г. - 310.91KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015-2019 г. - 316.94KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №E-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007” ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект - 281.2KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 296.47KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия - 392.15KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” - 374.23KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” - 380.13KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, като към териториалния обхват на посочените лицензии да бъде присъединена територията на община Брацигово и доклад относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово - 471.39KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора. - 275.44KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на ценообразуващите елементи на дружествата от сектор „Топлоенергетика” във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2015 г. - 297.94KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ за IІ-ро тримесечие на 2015 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 396.87KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство и утвърждаване на цена на топлинна енергия на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас. - 372.72KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. - 373.91KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД:
• за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане - прехвърляне на собствеността (продажба) на имуществото, чрез което се осъществява лицензионна дейност по издадена лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г.;
• за прекратяване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено с вх. № Е-ЗЛР-ПР-58/07.11.2014 г., от "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
• за издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 години, подадено с вх. № Е-ЗЛР-Л-59/07.11.2014 г., от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.
- 381.53KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 16.01.2015 г. от "Софиягаз" ЕАД, с вх. № Е-ЗЛР-И-7 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Изток" АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-8 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Юг" АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Запад" АД и с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 09.02.2015 г. от "Овергаз Север" ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане в търговското дружество на "Софиягаз" ЕАД на лицензираните газоразпределителни дружества "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Юг" АД, "Овергаз Запад" АД и "Овергаз Север" ЕАД. - 377.74KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено в ДКЕВР заявление с вх. № В-17-10-6/03.04.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово. - 201.73KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г. - 286.72KB
PDF документ Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Далкия-Варна” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. - 284.62KB
PDF документ Протокол от 24.10.2013 г. от открито заседание относно одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД. - 352.24KB
PDF документ Протокол от 24.10.2013 г. от открито заседание относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ Енерго-Про Продажби” АД. - 284.54KB
PDF документ Протокол от 13.08.2013 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД за сертифициране на независим преносен оператор. - 210.87KB
PDF документ Протокол от открито заседание на 16.07.2013 г.за изменение на лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. - 216.61KB
PDF документ Протокол № 112 от открито заседание на 23.07.2013 г. относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”. - 308.43KB
PDF документ Протокол № 116 от 30.07.2013 г. от открито заседание относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.09.2013 г. - 306.83KB
PDF документ Протокол № 113 от 23.07.2013 г. от открито заседание относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 315.45KB
PDF документ Протокол от открито заседание на 23.07.2013 г. относно доклад за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”. - 308.53KB